FAQ — Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over inschrijvingen en basisscholen.

Kan ik via School in zicht mijn kind inschrijven in een school?
Nee. School in zicht helpt ouders om bewust en op basis van correcte informatie voor een school te kiezen. We werken daarbij drempelverlagend door kansrijke ouders uit dezelfde wijk samen te brengen. Zo kunnen ze, als ze dat willen, samen de stap naar de buurtschool zetten. Maar het inschrijven zelf wordt door het LOP of door de bevoegde gemeentelijke onderwijsdienst geregeld.
Moet ik mijn kind in een buurtschool inschrijven als ik deelneem aan School in zicht?
Nee. School in zicht informeert ouders en brengt hen samen. Ze leren elkaar kennen en komen te weten in welke scholen de andere ouders geïnteresseerd zijn. Maar daarmee stopt het. School in zicht komt niet tussenbeide in de schoolkeuze.
Ben ik zeker van een plaats in een basisschool als ik ze via School in zicht bezoek?
Nee. School in zicht helpt ouders om op basis van correcte informatie voor een school te kiezen, maar kan niet tussenbeide komen bij de inschrijvingen. Het is wel zo dat concentratiescholen de afgelopen jaren per definitie weinig kansrijke gezinnen aantrokken. Nochtans worden in deze scholen, om een betere sociale mix te bekomen, plaatsen vrijgehouden voor niet-indicatorleerlingen. Daarom heb je als niet-indicatorgezin een goede kans op een plek in deze scholen. Maar dat geldt even goed voor niet-indicatorgezinnen die niet aan School in zicht hebben deelgenomen.
Wanneer is een kind een indicatorleerling?
Een indicatorleerling is een leerling waarop minstens één van de volgende criteria van toepassing is:

  1. het gezin heeft een schooltoelage ontvangen in het vorige schooljaar, of het gezin heeft een beperkt inkomen;
  2. de moeder heeft geen diploma secundair onderwijs of getuigschrift van het zesde middelbaar.

Anders dan vroeger is de thuistaal van een kind nu geen indicator meer (behalve in Brussel). Ook twee andere indicatoren (‘het gezin behoort tot de trekkende bevolking’ & ‘het kind verblijft buiten het gezinsverband’) zijn geschrapt.

Waarom krijgen indicatorleerlingen in sommige scholen voorrang en in andere scholen net niet?
Vooreerst: er is nergens nog voorrang voor indicatorleerlingen en evenmin voor niet-indicatorleerlingen. Wat zegt het Vlaamse decreet hierover dan wel? Elke school moet een afspiegeling worden van de buurt waarin ze ligt. Per gemeente wordt vastgelegd wat de buurtsamenstelling rond de scholen is. Anders gezegd: er wordt onderzocht hoeveel procent ‘kansarme leerlingen’ (indicatorleerlingen) er wonen en hoeveel procent ‘kansrijke leerlingen’ (niet-indicatorleerlingen). De scholen moeten ongeveer in die verhouding plaatsen vrijhouden voor indicator- en niet-indicatorleerlingen.
Dit inschrijvingsdecreet laat relatief veel ruimte aan lokale partners. Hoe ruim definieer je de ‘buurt’ rond een school? Hoe bepaal je de samenstelling in die buurt? Hoe snel moeten scholen toegroeien naar de juiste verhouding en hoeveel marge krijgen ze? Enzovoort. De concrete afspraken worden gemaakt samen met de scholen op een Lokaal Overlegplatform (LOP). Daardoor zijn de inschrijvingsregels in elk School in zicht-gebied anders. Op onze infoavonden informeren wij ouders over de regels en afspraken in hun stad of wijk.


Biedt de buurtschool wel voldoende kwaliteit en uitdaging aan mijn kind?
Gemiddeld wel. Maar dat hangt van school tot school (en vooral van schoolteam tot schoolteam) af, net zoals in scholen buiten de buurt.

In 2012 werden de resultaten gepubliceerd van het SINBA-onderzoek, een grootschalig driejarig onderzoek door de universiteiten van Gent, Antwerpen en Leuven. Het SINBA-onderzoek toonde aan dat het aantal kansarme en/of allochtone leerlingen niet bepalend is voor het succes van de school. Dat wil zeggen: er zijn goede scholen met veel indicatorleerlingen1, en slechte scholen met veel indicatorleerlingen. Net zoals er goede scholen zijn met weinig indicatorleerlingen en slechte scholen met weinig indicatorleerlingen. De onderzoekers gingen ook expliciet na of kansrijke leerlingen niet minder bijleren als er veel kansarme leeringen in de klas zitten, maar dat blijkt niet het geval. Een samenvattend artikel over het SINBA-onderzoek is bv. op deze website te vinden.

Eerder onderzoek uit 2008 door professor Verhaeghe (UGent) en professor Van Damme (KULeuven) toonde een gelijkaardig beeld. Beide professoren maakten een vergelijking van de leerwinst die verschillende scholen boeken. Uit hun onderzoek bleek dat kinderen in scholen met veel kansarme leerlingen gemiddeld even veel bijleren als in scholen met minder kansarme leerlingen. Net als uit het SINBA-onderzoek bleek ook hier dat vooral de individuele schoolkenmerken bepalend zijn voor hoeveel een leerling er bijleert.

Beide onderzoeken ontkrachten een aantal vooroordelen over de onderwijskwaliteit in scholen met veel kansarme leerlingen. Ze tonen aan hoe belangrijk het is om je als ouder grondig te informeren vooraleer je een school kiest. Ouders die in een gebied wonen waar School in zicht actief is, hebben het geluk dat voor hen infoavonden en openschooldagen georganiseerd worden. Meer info over onze activiteiten is te vinden op deze website, bij elke stad onder de tab ‘Infomomenten’.

ps: de doorlichtingsverslagen van veel Vlaamse basisscholen zijn online terug te vinden. De kritiek op deze verslagen is vaak dat ze vooral papieren controleren eerder dan mensen of handelingen van mensen. Daar is wellicht iets van aan, maar het is de enige ‘objectieve’ openbare vergelijkingsbron tussen scholen. Let wel op met oude doorlichtingsverslagen. Als het onderzoek al geruime tijd geleden plaats vond dan kan het zijn dat de school ondertussen van een vroeger werkpunt een sterkte heeft gemaakt. Gebruik doorlichtingsverslagen daarom zeker niet als enige referentie.

(1) meer uitleg over de criteria voor (niet-)indicatorleerlingen is terug te vinden hierboven, bij de vraag “Wanneer is een kind een indicatorleerling?”
Zal mijn (kansrijk) kind niet ongelukkiger zijn in een gemengde buurtschool dan in een school met vooral kansrijke leerlingen?
Nee. Recent onderzoek wees nog uit dat dit niet het geval is. Wel integendeel eigenlijk.

  • Kansrijke leerlingen spelen in de meeste scholen een ‘thuismatch’, omdat hun achtergrond de meeste gelijkenissen vertoont met die van de leerkrachten. Anecdotes die de leerkracht koppelt aan de leerstof appelleren dus vaker aan hun leefwereld dan aan die van kansarme leerlingen.
  • Ook vrees voor meer pestgedrag blijkt ongegrond. Het onderzoek toonde aan dat kansrijke leerlingen niet vaker gepest worden op een school met veel kansarme leerlingen dan op een andere school.

Veelgestelde vragen over de werking van School in zicht

Is School in zicht alleen voor instappertjes?
Nee. Alle ouders zijn welkom om deel te nemen aan de activiteiten van School in zicht, ongeacht de leeftijd van hun zoon of dochter.
Ik ben niet naar een infoavond geweest. Kan ik dan nog deelnemen aan de openschooldagen en/of de terugkomavond?
Ja. Schrijf je gewoon in via de tab ‘Infomomenten’ van de stad waar je woont.
Kunnen ook individuele scholen een School in zicht-project opstarten?
Ja, maar dit traject is nog in een testfase. School in zicht kreeg extra subsidies van het kabinet inburgering en gelijke kansen om scholen individueel te ondersteunen.
Wenst u hierover meer info?
Neem dan contact op via mail of door te bellen naar 03 270 38 05.

© 2021 School in zicht vzw / t 03 270 38 05 / stuur e-mail / facebook / privacy / design: duall